Abrechnung bei den Pink Boogies

Abrechnung bei den Pink Boogies (Von IPPC und Pink Aviation spol. s.r.o. organisiert)

 

Preisen: www.pink.at/fspreise.htm

Bei den Pink Boogies besteht nach wie vor die Möglichkeit die Sprünge und sonstigen Ausgaben bar zu begleichen, per Bankeinzug (österreichische oder deutsche Bankkonten) bequem vom Konto einziehen zu lassen oder mit Kreditkarte oder EC Karte zu zahlen.
Um die Abrechnung für alle möglichst klar und einfach zu gestallten, sollten folgende Punkte unbedingt beachtet werden:

Bei Bezahlung mit Bargeld:

 • Einzahlung eines Betrages auf dein Konto vor dem ersten Sprung
 • Auszahlung des Restbetrages vor der Abreise. Es kann kein Guthaben auf dem Konto bleiben, da nach jedem Boogie alle Konten auf 0 gestellt werden.
 • Bitte hol dir vor jeder Abreise einen Kontoauszug und überprüfe ihn auf etwaige Fehler oder Unklarheiten

Bei Bezahlung mit Bankeinzug:

 • Bitte gib jede Änderung deiner Bankdaten beim Manifest bekannt (IBAN + BIC!)
 • Reklamationen können nur vor Ort bearbeitet werden
 • Bitte hol dir vor jeder Abreise einen Kontoauszug und überprüfe ihn auf etwaige Fehler oder Unklarheiten
 • Eine Gebühr von 10,-- Euro für Rücklastschriften, die durch fehlerhafte Angaben und/oder ungedeckte Bankkonten seitens des Springers zustande kommen, gehen zu Lasten des Springers.

Bei Bezahlung mit Kreditkarte:

 • Du kannst gerne mit deiner Kredit- oder Bankkarte Gutaben auf dein Sprungkonto buchen.
 • Vor deiner Abreise komm bitte zum Manifest und lass dir dein restliches Guthaben auf deine Karte gutschreiben.
 • Du kannst kein Guthaben auf deinem Konto stehen lassen.

 

 

Für Veranstaltungen, die vom IPPC organisiert sind (Events nicht in Klatovy) gilt das folgende:

 
Der gemeinnützige Verein IPPC ist umsatzsteuerbefreit.
Somit sind wir nicht in der Lage Rechnungen mit Mehrwertsteuer auszustellen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILLING AT THE PINK BOOGIES (ORGANIZED BY IPPC AND PINK AVIATION SPOL. S.R.O.) 

 

Prices: http://www.pink.at/fspreise.htm

At the Pink Boogies there is still the possibility to settle the jumps and other expenses in cash; to have them conveniently withdrawn from the account by direct debit (only for Austrian or German bank accounts) or to pay by credit or debit card.
In order to make the billing as clear and simple as possible for everyone, the following points should be observed:

When paying with cash: 

 • Deposit an amount into your account before the first jump
 • Payment of the balance before departure. No credit can remain in the account, as all accounts are set to 0 after each boogie.
 • Before each departure, please get an account statement and check it for any errors or ambiguities.

When paying by direct debit:

 • Please indicate any change to your bank details in the manifest (IBAN + BIC!)Complaints can only be processed on site
 • Before each departure, please get a bank statement and check it for any errors or ambiguities
 • A jumper will be charged fee of 10 euros for return debits resulting from incorrect information and / or negative balance at bank accounts 

When paying by credit or debit card:

 • You can deposit money with your card to your jumping account.
 • Before you leave, please come to manifest and we will reimburse the rest of the credit back to your card.
 • You can not leave any credit on your jumping account for the next boogie

 

 
The following applies to events organised by the IPPC (out of Klatovy):
 
The non-profit association IPPC is exempt from VAT.
Therefore, we are not able to issue invoices with VAT.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYÚČTOVÁNÍ NA PINK BOOGIES (ORGANIZOVANÝCH IPPC NEBO PINK AVIATION SPOL. S.R.O.)

 Ceny: http://www.pink.at/fspreise.htm/

 

Během Pink provozů máte několik možností, jak zaplatit za seskoky a další služby. Lze zaplatit hotově, nebo zaplatit kreditní či debetní kartou. 


Za účelem zjednoduššení celého procesu si prosím projděte následující: 

Při platbě hotově: 

 • Vložte depozit na své konto před tím, než začnete skákat
 • Vyrovnejte konto před vlastním odjezdem, na kontě nesmí být ani kladný zůstatek.
 • Před odjezdem si vyzvedněte účet, abychom společně předešli reklamacím nebo nedorozuměním. 

Platba přímým stržením z účtu/inkaso (pouze pro vlastníky rakouských nebo německých bankovních kont)

 • Informujte manifest neprodleně o změně bankovního účtu (IBAN + BIC)
 • Před odjezdem si vyzvedněte účet, abychom společně předešli reklamacím nebo nedorozuměním. 
 • Při komplikacích způsobených nesprávnými informacemi z Vaší strany nebo nedostatkem prostředků na účtu Vám bude započítán poplatek 10€.

Platba kreditní nebo debetní kartou:

 • Peníze můžete vložit kartou na svůj skokanský účet.
 • Než odejdete, přijďte prosím na manifest a my vám zbytek kreditu vrátíme zpět na vaši kartu.
 • Nemůžete zanechat žádný kredit na vašem skokanském účtu pro další boogie.

 

 
Na akce pořádané IPPC (akce mimo Klatovy) se vztahují následující pravidla:
 
neziskové sdružení IPPC je osvobozeno od DPH.
Proto nemůžeme vystavovat faktury s DPH.
 
 
 
 
Status: 7.12.2023