Abrechnung bei den Pink Boogies

Abrechnung bei den Pink Boogies (Von IPPC und Pink Aviation spol. s.r.o. organisiert)

Bei den Pink Boogies besteht nach wie vor die Möglichkeit die Sprünge und sonstigen Ausgaben bar zu begleichen, per Bankeinzug (österreichische oder deutsche Bankkonten) bequem vom Konto einziehen zu lassen oder mit Kreditkarte - (unsere Preise sind inkl. einem 2% cash discount, der bei Kreditkartenzahlungen aufgeschlagen wird!).
Um die Abrechnung für alle möglichst klar und einfach zu gestallten, sollten folgende Punkte unbedingt beachtet werden:

Bei Bezahlung mit Bargeld:

 • Einzahlung eines Betrages auf dein Konto vor dem ersten Sprung
 • Auszahlung des Restbetrages vor der Abreise. Es kann kein Guthaben auf dem Konto bleiben, da nach jedem Boogie alle Konten auf 0 gestellt werden.
 • Bitte hol dir vor jeder Abreise einen Kontoauszug und überprüfe ihn auf etwaige Fehler oder Unklarheiten

Bei Bezahlung mit Bankeinzug:

 • Bitte gib jede Änderung deiner Bankdaten beim Manifest bekannt (IBAN + BIC!)
 • Reklamationen können nur vor Ort bearbeitet werden
 • Bitte hol dir vor jeder Abreise einen Kontoauszug und überprüfe ihn auf etwaige Fehler oder Unklarheiten
 • Eine Gebühr von 10,-- Euro für Rücklastschriften, die durch fehlerhafte Angaben und/oder ungedeckte Bankkonten seitens des Springers zustande kommen, gehen zu Lasten des Springers.

Bei Bezahlung mit Kreditkarte:

 • Bitte gib deine Kreditkartendaten am Manifest bekannt
 • Reklamationen können nur vor Ort bearbeitet werden
 • Vor der Abreise werden 2% auf die Gesamtsumme aufgeschlagen. Je nach Boogie wird dann entweder direkt vor Ort deine Kreditkarte belastet oder die Abrechnung erfolgt einige Tage nach Boogieende über das Pink Office
 • Bitte hol dir vor jeder Abreise einen Kontoauszug und überprüfe ihn auf etwaige Fehler oder Unklarheiten
 • Die Gebühren, die durch fehlerhafte Angaben und/oder ungedeckte Bankkonten seitens des Springers zustande kommen, gehen zu Lasten des Springers.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILLING AT THE PINK BOOGIES (ORGANIZED BY IPPC AND PINK AVIATION SPOL. S.R.O.) 

At the Pink Boogies there is still the possibility to settle the jumps and other expenses in cash; to have them conveniently withdrawn from the account by direct debit (only for Austrian or German bank accounts) or to pay by credit or debit card - (our prices include a 2% cash discount, the is added to credit(debit card payments!).
In order to make the billing as clear and simple as possible for everyone, the following points should be observed:

When paying with cash: 

 • Deposit an amount into your account before the first jump
 • Payment of the balance before departure. No credit can remain in the account, as all accounts are set to 0 after each boogie.
 • Before each departure, please get an account statement and check it for any errors or ambiguities.

When paying by direct debit:

 • Please indicate any change to your bank details in the manifest (IBAN + BIC!)Complaints can only be processed on site
 • Before each departure, please get a bank statement and check it for any errors or ambiguities
 • A jumper will be charged fee of 10 euros for return debits resulting from incorrect information and / or negative balance at bank accounts 

When paying by credit or debit card:

 • Please give your credit card details on the manifest
 • Complaints can only be processed on site
 • Before departure, 2% will be added to the total amount. Depending on the boogie, your credit card will either be charged directly on site or the pink office will be billed a few days after the boogie ends
 • Before each departure, please get a bank statement and check it for any errors or ambiguities
 • The fees incurred due to incorrect information and / or insufficient bank accounts are to be paid by the jumper.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYÚČTOVÁNÍ NA PINK BOOGIES (ORGANIZOVANÝCH IPPC NEBO PINK AVIATION SPOL. S.R.O.)

 

Během Pink provozů máte několik možností, jak zaplatit za seskoky a další služby. Lze zaplatit hotově; využít přímé stržení částky z účtu (pouze pro vlastníky rakouských nebo německých bankovních kont), nebo zaplatit kreditní či debetní kartou. Naše ceny zahrnují slevu 2% při platbě hotově, při platbě kartou se tato procenta přičítají. 


Za účelem zjednoduššení celého procesu si prosím projděte následující: 

Při platbě hotově: 

 • Vložte depozit na své konto před tím, než začnete skákat
 • Vyrovnejte konto před vlastním odjezdem, na kontě nesmí být ani kladný zůstatek.
 • Před odjezdem si vyzvedněte účet, abychom společně předešli reklamacím nebo nedorozuměním. 

Platba přímým stržením z účtu/inkaso (pouze pro vlastníky rakouských nebo německých bankovních kont)

 • Informujte manifest neprodleně o změně bankovního účtu (IBAN + BIC)
 • Před odjezdem si vyzvedněte účet, abychom společně předešli reklamacím nebo nedorozuměním. 
 • Při komplikacích způsobených nesprávnými informacemi z Vaší strany nebo nedostatkem prostředků na účtu Vám bude započítán poplatek 10€.

Platba kreditní nebo debetní kartou:

 • Uložte si platební detaily do manifest systému
 • Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • 2% placené částky Vám bude připočteno ke konečné sumě. V závislosti na místě konání zaplatíte buď fyzicky rovnou v kanceláři manifestu, případně Vám částku strhneme o několik dní později. 
 • Před odjezdem si vyzvedněte účet, abychom společně předešli reklamacím nebo nedorozuměním.
 • Poplatky vzniklé při komplikacích způsobených nesprávnými informacemi z Vaší strany nebo nedostatkem prostředků na účtu budou zaplaceny Vámi.